сряда, 12 май 2010 г.

Какво е FAMI-QS ?


BioEvilBul

FAMI-QS e Европейски Кодекс за практики на операторите с фуражни добавки и премикси /КФДП/, който отговаря на Регламента на Европейския Парламент и на Съвета, поставящ изисквания към хигиената на фуражите /Регламент 183/2005/ЕС/, членове от 20 до 22.

FAMI-QS изисква разработването на Наръчници за добри практики за хигиена и прилагането на принципите на HACCP.

Прилагането на FAMI-QS има за цел да осигури безопасност на добавките към фуражите и на премиксите, както и функционирането на бизнеса в съответствие с изискванията за хигиената, хармонизирани на европейско равнище, и да подобри проследимостта.

С цел да се съобрази FAMI-QS с действащото сега законодателство за храните за животни и с различните дейности на национално, промишлено ниво и/или на ниво асоциации, той взима предвид принципите за безопасност на храните и фуражите както и принципите на HACCP, които са установени в различни международни документи, законодателството на ЕО, по-специално:

§ Бялата книга на Европейската Комисия за безопасност на храните (COM (1999) 719 final)
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_en.pdf

§ Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (и за отмяна на Директива 95/69/EEC и Директива на Комисията 98/51/EEC (с изключение на член 6, относно временните мерки), за определяне на условията и реда за одобряване и регистриране на предприятия и посредници в отрасъла за фуражи). (Регламент (ЕО) № 183/2005)
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_035/l_03520050208en00010022.pdf

§ Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно добавки за използване при храненето на животните. (Регламент (ЕО) № 1831/2003).
http://europa.eu.int/eur‐lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00290043.pdf

§ Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на закона за храните и за създаване на Европейски орган за безопасност на храните. (Регламент (ЕО) № 178/2002).
http://europa.eu.int/eur‐lex/pri/en/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201en00010024.pdf

§ Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules. (Regulation (EC) No 882/2004)
§ Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на съответствието на фуражите и храните, здравето на животните и хуманното отношение към животните. (Регламент (ЕО) № 882/2004)
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_191/l_19120040528en00010052.pdf

Други документи:

§ Приложими Кодекс на практики на Codex Alimentarius.
http://www.Codexalimentarius.net/

§ Принципите на HACCP, re. Codex Alimentarius, Общи принципи за хигиена на храните, (CAC/RCP 1‐1969, Rev. 4‐2003 Amd. (1999), Приложение за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) система и насоки за неговото прилагане)
http://www.Codexalimentarius.net/

§ Системи за управление, разработени от сдружения / асоциации в различни държави-членки, например, други кодекси от практики и схеми за осигуряване на качество:
o Code of Practice (FEFAC, EU)
http://www.fefac.org/Code.aspx?EntryID=265

o FEMAS (AIC, UK)
http://www.agindustries.org.uk/content.template/30/30/Home/Home/Home.mspx

o GMP (OVOCOM, B)
http://www.ovocom.be/

o GMP+ (PDV, Nl)
http://www.pdv.nl/index_eng.php?switch=1

o Q+S (DVT, D).
http://www.q‐s.info/

Комбинацията от горепосочените принципи дава указания за операторите с добавки към фуражите и с премикси при прилагането на мерките, необходими да осигурят безопасност при международното производство и търговия.

В изключителни случаи, когато пряк или непряк риск за човешкото здраве или за здравето на животните е свързан с продукт, произведен или търгуван съгласно условията на FAMI-QS, информацията и процедурите, свързани с изтегляне на продукта от пазара /включително и от Системата за бързо оповестяване за наличие на опасни храни на пазара, така както е дефинирана в регламент 178/2002/EC трябва да се прилага.

Текстът в FAMI-QS е предвиден да даде общите изисквания. Включени са въпросници, за да дадат подробности относно изискванията. В допълнение FAMI-QS може да се използва и като средство за операторите и при одит на операторите. Една компилация от указания е дадена в приложение към FAMI-QS. Това са теми със специално значение, в по-подробен и практичен начин и може да послужат като допълнително помощ за операторите при прилагане на изискваните методи. Те са актуализирани успоредно според нуждата.

Документът 'FAMI-QS Описание на процеса на сертифициране” обяснява този процес.

Този Европейски кодекс за практики ще се прилага от операторите, занимаващи се с добавки към фуражите и с премикси на всички етапи от първоначалното доставяне на пазара на фуражни добавки и премикси. Поради това той също се прилага и при предлагане на пазара на фуражни добавки и премикси, внасяни от трети страни.

Целта на FAMI-QS е:
§ да установи индустриален стандарт за намаляване на риска, свързана с изменения в добавките към храните и в премиксите, които постъпват във фуражната верига;
§ да даде възможност на оператора за приложи целите на регламента за хигиена на фуражите - regulation 183/2005/EC; и
§ осигури мерки с цел гарантира , че са спазени и другите изисквания в нормативната уредба, отнасящи се до безопасност на фуражите.

Съблюдаването на FAMI-QS не пречи на оператора да отговори на регламентираните изисквания на всяка страна, в който той осъществява дейност.

Няма коментари:

AddMe