сряда, 6 януари 2010 г.

Мярка 123: “ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Използвай възможностите на тази мярка и направи своите материални инвестиции в следните области, като използваш нашите иновативни инструменти за мониторинг.

Материални инвестиции:
1. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес в т.ч. за:
§ преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;
§ производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
§ опазване на околната среда;
§ производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
§ подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
2. изграждане/модернизиране на собствени лаборатории;
3. материални ивестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността в рамкитне на 36 месеца от въвеждането им (само за микропредприятия);

Няма коментари:

AddMe