петък, 18 декември 2009 г.

Започва прием на проекти в рибния сектор

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури отвори мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

Приемът на проекти стартира от януари 2010 г.

По мярката ще се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство”.

Преработвателните и търговските предприятия могат да се възползват от съфинансиране за някои от следните сектори:
Сектор 01 – Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или разширение на съществуващи;
Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации;
Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури;
Сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

Помощта по тази мярка приоритетно ще се предоставя на микро-, малки и сердни предприятия.

Финансовото подпомагане ще бъде 60 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на:
1 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
3 000 000 евро по сектор 03 и
300 000 евро по сектор 04.

Минималната финансова помощ по проект не трябва да бъде по-малка от левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за един кандидат не може да превишава левовата равностойност на:
2 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
6 000 000 евро по сектор 03 и
600 000 евро по сектор 04.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

За подпомагане по сектор 04 се допускат само юридически лица, регистрирани съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата.

За съществуващи обекти по сектори 01, 02 и 04 кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) или чл. 229, чл. 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Подробности и информация по отношение условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” могат да бъдат намерени в Наредба №8 от 30 март 2009 г. на следния линик:

http://oprsr.government.bg/wp-content/uploads/2009/12/Naredba-8-ot-30.03.09.doc


! Включи в своя проект някои от системите за мониторинг на температурата или мониторинг на температурата и влажността или мониторинг на температура, влага и налягане!

Няма коментари:

AddMe