събота, 22 ноември 2008 г.

Валидиране на процеса на сушене на ядки

Валидиране на процеса на сушене на ядки, за да се предотврати замърсяването с афлатоксини

Ст.н.с. д-р инж. Петър Вълков


1. Предварителни задачи.
a) Ораснот: заразяване с афлатоксини е била идентифицирана като опасност, която е разумно биха могли да се появи в ядките. По тази причина е необходимо прилагането на мерки както преди прибиране на реколтата, така и след това. След прибиране на реколтата мерки трябва да са насочени към превръщането на ядките в продукти, които са неспособна да подкрепят натрупването на афлатоксини чрез развитието на Aspergillus ccp.
b) Изисквания за безопасност: международно признатия стандарт за афлатоксин В1 е 20 μg/kg. Все пак, за да се вземе под внимание аналитичния процес и несигурността на хранителната безопасност, границата се определя на 10 μg/kg .
c) Мярка за контрол, които трябва да бъдат валидирани: процеса на сушене след прибиране на реколтата
2. Подход: има достатъчно научни данни в литературата, които позволяват контролните мерки да бъдат валидирани без да е необходимо от допълнителни проучвания.
3. Параметри и критерии за вземане на решения:
a) Параметри:
§ Афлатоксините не могат да се синтезират от Aspergillus ccp., когато активността на водата на съответния продукт е под 0.70.
§ количеството на афлатоксини, които са произведени след прибиране на реколтата зависи от скоростта на сушене и степента, до която плесените могат да растат. Научното литература предполага, че поникването на спорите и започване на производството на токсини може да се наблюдава от 24-тия до 48-мия час след прибиране на реколтата при влажни среда.
§ Нивото на съдържание на афлатоксин В1 до момента в след прибиране на реколтата също е зависимо от нивата, до момента преди започване на сушене.
b) Критерии за решение:
§ А след прибиране на реколтата контролни мерки на процеса на сушене ще бъдат валидирани, ако
o Водната активност на ядките, които се третират може да бъде последователно намалена до <0,70 в рамките на 24 часа,
o След обезводняване е налице липса на "влажни точки", които имат активност на водата ≥ 0,70.
o Нивото на афлатоксин В1 в структурата на ядките при активност на водата <0,70 не надвишава 10 μg/kg.
o Третирането след сушенето включва подходяща опаковка/съхраняване на изсушените ядки
4. Събиране на съответната информация за валидиране и направете проучвания, при които е необходимо.
a) Потвърждаване на входящото ниво на афлатоксини при най-различни условия на реколтата
b) Събиране на научни позоваваните документи, че производството на афлатоксини от Aspergillus ccp. не може да се извършва при водна активност на съответния продукт под 0,70 Aw.
c) Получаване на информация за подкрепа на решението, че натрупването на токсини не е вероятно да се случи, ако в рамките от 24 до 48 часа водната активност се доведе под 0,70 Aw; това може да включва използването също на математически модели за размера на растежа и производството на токсини от Aspergillus видовете.
d) Определете и докажете, че използваната технология на сушене последователно ще произвежда сушени ядки, които имат нива на активност на водата <0,70 до 24 час след прибирането на ядките.
Наличната научна литература и научните данни, отнасящи се нивата на активността на водата и производството на афлатоксини в ядките трябва да бъдат преразглеждани, за да определи тяхната уместност според специфичните процедурите от бизнес оператора. Ако съществува несигурност относно приложимостта на научната литература, придобиване на допълнителни аналитични данни могат да се изисква. Най-малко, данни за активността на водата на ядките, след 24 часа сушене трябва да бъдат получени и документирани.
5. Анализирайте резултатите.
a) Данните, придобити от бизнес оператора върху способността на технологията за сушене и доказателствата за постигане на възпроизводими резултати трябва да бъдат анализирани, за да се гарантира, че ключовите работните параметри на оборудването са били последвани и позволяват постигане на очакваните активност на водата в рамките на очакваните срокове за тази специфична операция.
b) При необходимост, следва да се извършва оценка на изменчивост в процеси чрез провеждане на статистически анализи.
6. Документи и преглед на верификацията.
Всички дейности по верификацията и решенията трябва да бъдат документирани.
7. Заключение
a) Данните показват, че ако входящо ниво на афлатоксин В1 в необработените ядки е <1 μg/kg, параметрите на процеса на сушене може да бъдат контролирани по подходящ начин и по този начин мерките за контрол да бъдат изпълнени.
b) Условията на съхранение и/или опаковките трябва да позволяват достигане и поддържане на активност на водата под критичните граници от 0,70 Aw в изсушените ядки
c) Тези данни могат да бъдат използвани за създаване на програма за мониторинг за контрол на водната активност и периодично валидиране на процеса чрез анализ за наличието и нивата на афлатоксин В1.


Няма коментари:

AddMe