понеделник, 28 април 2008 г.

Ръководство по НАССР


Ръководство за разработване и внедряване на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки НАССР в малките и средни предприятия за хлебопроизводство и сладкарство.

Съдържание:

УВОД
ВЪВЕДЕНИЕ

ЧАСТ І - РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НАССР
1. Предпоставки за въвеждане и функциониране на НАССР
системата
1.1. Ангажираност и отговорност на ръководството на
фирмата
1.2. Обучение на персонала
1.3. Въведени, функциониращи и поддържани добри
производствени и хигиенни практики (ДПП и ДХП)
2. Принципи на системата за анализ на опасностите и кри-
тичните контролни точки (НАССР)
3. Стъпки при разработване на НАССР план
Стъпка първа
Формиране на НАССР екип
Стъпка втора
Описание на продукта
Стъпка трета
Предназначение на продукта
Стъпка четвърта
Съставяне на схема на технологичния процес за всеки
продукт или група продукти
Стъпка пета
Проверка на схемата на технологичния процес на място
Стъпка шеста - Принцип 1
Анализ на опасностите
Физични опасности
Химични опасности
Биологични опасности
Стъпка седма - Принцип 2
Определяне (идентифициране) на критичните контролни
точки (ККТ)
Стъпка осма - Принцип 3
Определяне на критичните граници
Стъпка девета - Принцип 4
Въвеждане на система за мониторинг (наблюдение) на ККТ
Стъпка десета - Принцип 5
Въвеждане на коригиращи действия
Стъпка единадесета - Принцип 6
Въвеждане на процедура за проверка (верификация) на
НАССР системата
Стъпка дванадесета - Принцип 7
Документиране на НАССР системата и съхранение на записи

ЧАСТ ІІ - ПРИМЕРНИ НАССР ПЛАНОВЕ
1. Примерен НАССР план за производството на пшеничен хляб тип "Стара Загора"
2. Примерен НАССР план за производство на еклер с млечен крем
3. Образци на празни бланки и документи

Приложение 1
Примерна работна инструкция за мерките по
предотвратяване заболяването на хляба от картофена
болест
Приложение 2
Нормативни актове в българското законодателство
свързани с безопасността на храните от неживотински
произход
Приложение 3
ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА на въведените добри
производствени и хигиенни практики и готовността за
въвеждане на системата НАССР във фирма

Допълнителна информация относно възможността за закупуване на “Ръководството за разработване и внедряване на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки НАССР в малките и средни предприятия за хлебопролизовидство и сладкарство” можете да получите на телефоните на Федерацията – 02/963 3179, 963 3189 или в нейния офис на адрес: Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България София 1164, ул.Криволак 24 .

-----------------------------------

ISO 22000, HACCP, BRC, IFS

----------------------------------

Активност на водата

Няма коментари:

AddMe