четвъртък, 10 януари 2008 г.

НАССР

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ (НАССР СИСТЕМА)НАССР е съкратеното наименование от "Hazard Analysis and Critical Control Points".

Началото на НАССР датира от 1959 г. и е свързано с космическата програма на НАСА (САЩ) за осигуряването на безопасна храна за астронавтите и представлява система за самоконтрол, основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храната по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител.НАССР системата се основава на :

  • описание и анализ на потенциалните опасности за замърсяване на храните при извършването на всеки етап от производствените операции и определяне на мерките за техния контрол (Принцип 1);

  • определяне на етапите от технологичния процес, където съществуват възможности за поява на потенциалните опасности и вземане на решение кои от тях са най-съществени за безвредността на храните (Принцип 2);

  • определяне и установяване на границите на безопасност за всяка критична контролна точка (Принцип 3);

  • определяне и въвеждане на процедури за наблюдение (мониторинг) на опасностите в критичните контролни точки (Принцип 4);въвеждане на корективни действия при отклонение в критичните контролни точки (Принцип 5);

  • периодично преразглеждане на НАССР системата (верификация) с оглед на нейната ефективност или актуализация в случаите на настъпили промени в производствения процес и/или произвежданата храна (Принцип 6);

  • документиране на НАССР системата и съхраняване на информацията (Принцип 7).

Изградена на базата на горните седем международно признати принципи, НАССР-Система насочва вниманието на производителите към онези стъпки на протичащите процеси, които имат критично значение за безопасността на произвежданите от тях хранителни продукти.

Необходима предпоствка за разработването, внедряването и успешното функциониране на НАССР в даден сектор от хранителната верига представляват Добрите производствене практики (GMP).


http://www.bioevibul.com/

http://aw.of.foods.googlepages.com/

Няма коментари:

AddMe